LifeBud

Właściwy dobór i rozmieszczenie małej architektury wpływa na bezpieczeństwo osób z jej elementów korzystających oraz odgrywa istotną rolę w harmonijnym i funkcjonalnym powiązaniu projektowanego otoczenia z zabudową osiedla.

Elementy małej architektury, określane mianem drobnych form architektonicznych (DFA) są to wszystkie elementy budowlane – poza budynkami – odgrywające istotną rolę w kompozycji terenów zieleni, oraz wyposażenie uzupełniające i wspomagające funkcjonowanie tych terenów.

Zakres tej definicji obejmuje zatem dużą grupę elementów użytkowych i kompozycyjnych znajdujących się na terenie każdego osiedla mieszkaniowego.

Nie tylko właściwy dobór i rozmieszczenie elementów małej architektury ma znaczenie dla funkcjonalnego zagospodarowania terenu. Prawidłowy dobór stylistyki urządzeń, dostosowany do jakości i charakteru przestrzeni osiedla warunkuje pozytywne ich przyjęcie przez mieszkańców, zarówno w przypadku osiedli nowo powstających, jak i modernizowanych.

Ponadto wpływa w znaczącym stopniu na sposób postrzegania osiedla, co przekłada się między innymi do ocenę standardu mieszkań, a tym samym ich wartość na rynku nieruchomości.

W niniejszym artykule poruszę tylko problematykę związaną z pierwszą i zarazem najliczniej reprezentowaną grupą mniejszych form architektonicznych.

Do elementów małej architektury należą niewielkie obiekty użytkowe i utrzymania porządku, takie jak: ławki, kosze na śmieci, gabloty i tablice ogłoszeniowe, parkingi dla rowerów, kwietniki i donice, stoliki do gier, rzeźby oraz obiekty o większych gabarytach, na trwałe związane z gruntem: wszelkiego typu altany, pergole, trejaże czy elementy wyposażenia placów zabaw.

Do tej grupy można zaliczyć także murki oporowe i schody terenowe czy tarasy, będące niekiedy integralnym elementem układu komunikacyjnego, w przypadku osiedli znajdujących się na terenach o zróżnicowanej wysokości.

Mała architektura

Elementy małej architektury możemy podzielić na kilka grup. Do pierwszej należą elementy o małych gabarytach, często wolno stojące, ruchome lub połączone z gruntem za pomocą różnego rodzaju wkrętów, mocowanych do nawierzchni.

Te elementy spotykamy w przestrzeni publicznej najczęściej. Są to:

  • Ławki
  • Kosze na śmieci
  • Gabloty i tablice ogłoszeniowe
  • Parkingi dla rowerów
  • Kwietniki i donice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *